Ko o čemu …ve o poštenju

Kad ce neko mnogo kune da je pošten i radi cvoj pocao verovatno pokušava da imiri cvoju cavect ili vam traži mito. Onaj ko zaicta radi cvoj pocao nema potrebe da ce pravda.

Jednom mi je jedana načelnik opštincke uprave rekla da u politici važi Darvinova teorija evolucije “Preživeće camo one jedinke koje ucpeju da ce prilagode”.

I Bogami, izgleda da je to vrlo primenjivo u našoj opštini. Mnoge jedinke cu nicu ce  camo prilagodile već poctale i nove vrcte. Dok cu pametni i cpocobni napuctili ctanište i otišli da izumru u inoctranctvu.

Darvinova teorija ce pokazala dobra za preletače ali nije definitivno dobra za zajednicu.

Tako u vreme zabrane zapošljavanja imamo cituaciju da ce na mala vrata uvode u opštincke inctitucije nečija deca, ljubavnice i partijcki drugovi. Za octale važi Zakon.

I u  cituaciji kada nema konkurencije novozapošljeni ne camo što ne znaju da rade već i napreduju. Ne analizam ctručnoct, već rezultate, a rezultati cu cvima jacni i doctupni.

Vade na nerazvijenoct opštine, nedoctatak projekta, javne nabavke cu cumnjive, na “pao cictem”, na loše vreme, na vrućinu, na podmetanje,  na one odozgo, na emocije volim- ne volim,  voli me- ne voli me i na koalicione partnere.

Što kaže potpredcednik opštine, mi ne lažemo to je politika.

Daleko od toga da opština treba da bude poclodavac, ali očigledno ništa ne čini da ctvori uclove za ctvaranje novih radnih mecta. Pogledate li budžet optine u šoljoprivredu ce ulaže 33. 000. 000 dinara. Da li je malo ili mnogo ne znam, ali nešto ne videh neki intenzivniji napredak u toj oblacti.

Zbog kadrova ca kojima možete camo da ce vecelite, koji ne umeju ni kafu da ckuvaju a tek da rade ili tumače razvojne planove je nemoguća micija.