Gde su pare od ekološke takse?

Gde su pare?

Gde su pare pitaju se stanovnici opštine Malo Crniće a i mi?

Oblast zaštite životne sredine pored ostalih uređuje se i Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 (dr. zakon) i 72/2009 (dr. zakon)). Ovim zakonom propisane su:
naknada za zagađivanje životne sredine,
naknada za zagađivanje životne sredine u područjima od posebnog interesa i
naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine svojim aktom propisuje skupština jedinice lokalne samouprave.  Sredstva ostvarena od ove naknade koriste se, preko budžetskog fonda, namenski za zaštitu i unapređenje životne sredine. Prema već usvojenim programima korišćenja sredstava budžetskog fonda. Odnosno lokalnim akcionim i sanacionim planovima, u skladu sa strateškim dokumentima koji se donose na osnovu ovog zakona i posebnih zakona.

Prihodi od naknada ostvareni na napred navedeni način pripadaju budžetskom fondu (fond za zaštitu životne sredine). Koji je jedinica lokalne samouprave dužna da otvori.

Sredstva budžetskog fonda koriste se namenski, za finansiranje programa i planova zaštite životne sredine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave na njihovoj teritoriji, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa Nacionalnim programom i planovima i njihovim interesima i specifičnostima.

Nadležni organ dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva na predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda, a obavezni su i da dostavljaju izveštaj o korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu naknade.

Izvor “Crta